Privacy verklaring

OVER ONS PRIVACYBELEID

VectorMM geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van deze website en de daarop ontsloten dienstverlening van Semster. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 01/01/2022, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.

Dit privacybeleid beschrijft welke persoonlijke gegevens door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Hieronder kunt u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

WEBHOSTING

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van een externe hostingpartij.  Deze hostingpartij verwerkt gegevens namens ons en heeft zoveel mogelijk passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Zij zullen uw gegevens nooit voor eigen doeleinden gebruiken of doorverkopen aan derden.

WEBSITE

Onze website is voorzien van een SSL-certificaat, zodat uw gegevens –bijvoorbeeld bij het gebruik van een contactformulier – veilig verzonden kunnen worden via een versleutelde verbinding.

Linkus naar derden (externe linkus)
Op deze website kunt u verschillende linkus naar andere websites vinden. Dit privacybeleid is enkel van toepassing op onze website. We hebben geen controle over externe websites en we zijn niet verantwoordelijk voor de content of privacypraktijken van deze sites. Lees zeker de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van websites van derden die u bezoekt via links vanaf deze site.

Nieuwsbrief/ of andere geautomatiseerde e-mail
Voor onze nieuwsbrief gebruiken wij de volgende gegevens:

  • Naam
  • Emailadres

Wij gebruiken deze gegevens alleen voor de verzending van een gepersonaliseerde nieuwsbrief. Uw gegevens worden opgeslagen in e-mailmarketing software. De opslag van uw gegevens is voor onbepaalde tijd. U kunt u uitschrijven wanneer u maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar [email protected]

Afmelden 
Onderaan elke e-mail nieuwsbrief die geautomatiseerd via onze e-mailmarketing software is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. Als u hierop klikt zult u geen e-mail meer van ons ontvangen.

Er wordt gebruik gemaakt van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of nieuwsbrieven en/of e-mails worden geopend en gelezen.

Contactformulier
Wij hanteren verschillende contactformulieren op deze site waarbij wij volgende gegevens van u ontvangen.

Wij gebruiken deze gegevens alleen voor beantwoording van uw vraag of opmerking. 

DOEL VAN DE GEGEVENSVERWERKING

  • Informeren over onze dienstverlening
  • Uitwerken van een begroting
  • Het contact kunnen houden over de voortgang en het resultaat van een prouct

Algemeen doel van de verwerking
Het doel van de verwerking houdt altijd direct verband met de opdracht die u verstrekt waarbij we uw gegevens uitsluitend gebruiken ten behoeve van onze dienstverlening . Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op uw verzoek – op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting. Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website, worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Bewaartermijnen
Wij bewaren uw gegevens zolang u klant bij ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.

UW RECHTEN

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar het bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen u te legitimeren.

Inzagerecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek van die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan uiterlijk binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek.

Rectificatierecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan uiterlijk binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

WIJZIGINGEN IN HET PRIVACYBELEID

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte. 

Contact opnemen over ons privacybeleid?
Als u wilt reageren op ons privacybeleid, ben u van harte welkom contact met ons op te nemen.
Via e-mail: [email protected] of telefonisch: 0223 – 660660. Wij helpen u graag.

 Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Vectormm.