Algemene voorwaarden

Regelende de rechtsverhouding tussen VectorMM Maintenance Management B.V., hierna te noemen: “VectorMMMM” en haar opdrachtgevers.

Artikel 1 – Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze offertes en overeenkomsten.

Artikel 2 – Offertes en overeenkomsten

 • Offertes door VectorMM zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Offertes moeten steeds als een ondeelbaar geheel worden beschouwd.
 • Overeenkomsten met VectorMM komen tot stand door het ondertekenen van VectorMM en opdrachtgever van een overeenkomst of door een schriftelijke door VectorMM en opdrachtgever ondertekende orderbevestiging of als VectorMM met de feitelijke uitvoering van de opdracht is begonnen.
 • Een overeenkomst kan zijn:
 • 1: een overeenkomst van dienstverlening (detachering daaronder begrepen);
 • 2: een overeenkomst van aanneming van werk;
 • 3: een overeenkomst tot verkoop en levering van een (geestes)product;
  4: een combinatie van voornoemde vormen.
 • Afspraken met of mededelingen van ondergeschikte personeelsleden van VectorMM binden deze laatste uitsluitend indien deze door VectorMM schriftelijk bevestigd zijn. Ondergeschikte personeelsleden zijn in dit verband alle medewerkers en werknemers die blijkens het Handelsregister geen procuratie hebben.
 • De opdrachtgever is aan zijn opdracht gebonden en is verplicht bij wijziging en/of annulering van de opdracht de daar uit voortvloeiende door VectorMM geleden schade te vergoeden. Ongeacht de reden, overmacht daaronder begrepen, kan de schade bestaan uit reeds gemaakte- of bijkomende kosten, winstderving, renteverlies en personeelstarieven.

Artikel 3 – Prijs en betaling

 • De overeengekomen prijzen of tarieven zijn exclusief BTW, vracht, eventuele leveringskosten en overige van overheidswege opgelegde heffingen.
 • Tenzij van tevoren anders is overeengekomen zijn, buiten de in de opdracht genoemde prijzen en tarieven, de volgende kosten voor rekening van de opdrachtgever:
 • alle ten behoeve van de realisering van de opdracht gemaakte reis- en verblijfkosten, inclusief reistijd;
 • reisuren, welke binnen de normale arbeidstijd vallen, het volledig overeengekomen uurtarief.
 • Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen zijn prijzen, kosten, toeslagen en tarieven niet voor wijzigingen vatbaar behoudens jaarlijkse indexatie volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
 • De door VectorMM gehanteerde tarieven en/of het restant van de aanneemsom zal jaarlijks per 1 januari worden geïndexeerd aan de hand van het prijsindexcijfer “Alle Huishoudens over de maand oktober”, als gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek vermeerderd met 0,5.
 • Indien bovenbedoelde gegevens van het CBS mochten komen te ontbreken, dan zal de prijs worden berekend aan de hand van een in overleg met het CBS op te stellen nieuwe formule. Wanneer de publicatie van deze indexcijfers gestaakt mocht worden, zullen daarvoor in dit kader in de plaats treden zoveel mogelijk overeenkomende c.q vergelijkbare indexcijfers. Bij gebreke aan overeenstemming daarover tussen partijen, zal dit op verzoek van de meest gerede partij door het Centraal Bureau voor de Statistiek bij wege van bindend advies worden vastgesteld.
 • Wanneer geen bepaalde prijs en/of betalingscondities zijn overeengekomen voor door VectorMM te verrichten werkzaamheden, dan zijn de tarieven van VectorMM van toepassing, zoals deze gelden ten tijde van de verrichting. Facturering vindt dan plaats op basis van nacalculatie waarbij VectorMM het recht heeft dit wekelijks te doen op basis van haar eigen urenadministratie, ter inzage bij VectorMM. Opdrachtgever dient binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur te reclameren tegen de factuur, bij gebreke waarvan de factuur als geaccepteerd geldt.
 • Indien een vaste prijs is overeengekomen dient 30% van de prijs te worden betaald bij opdracht, 65% in gelijke delen tijdsevenredig tot de oplevering en 5% bij oplevering dan wel verzend/ gereedmelding.
 • Indien de opdrachtgever nalatig is met de betaling van een of meer verschuldigde termijnen, heeft VectorMM de bevoegdheid om openstaande verplichtingen jegens opdrachtgever op te schorten.
 • Betaling dient steeds zonder aftrek of verrekening te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum op de door VectorMM aangegeven bankrekening of op een andere door haar aangegeven wijze. VectorMM behoudt zich het recht voor om een kortere betalingstermijn overeen te komen. Na het verstrijken van de betalingstermijn is de opdrachtgever in verzuim.
 • De opdrachtgever is tijdens haar verzuim een vertragingsrente van 1% per maand over het opeisbare bedrag verschuldigd, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.
 • Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verbonden aan de invordering komen ten laste van de opdrachtgever. De kosten worden verschuldigd op het tijdstip dat de vordering ter incasso uit handen wordt gegeven.

Artikel 4 – Omvang werk en wijzigingen

 • De door VectorMM ten behoeve van de opdrachtgever te verrichten opdracht wordt omschreven in de overeenkomst.

4.2       Contractwijzigingen bestaan uit:

 1. a) Meer- of minderwerk, of
  b) Andere wijzigingen

4.3       Als meerwerk of minderwerk wordt beschouwd wijzigingen in de omvang en/of de hoedanigheid van wat is overeengekomen tussen VectorMM en opdrachtgever voor en/of tijdens de uitvoering van de overeenkomst en al dan niet schriftelijk vastgelegd.

 • Door de opdrachtgever, na het tekenen van de opdrachtbevestiging cq. overeenkomst, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan ons ter kennis worden gebracht. Worden deze wijzigingen mondeling opgegeven dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.

4.5       Indien zich omstandigheden voordoen die de gezondheid of veiligheid kunnen bedreigen, welke omstandigheden bij het sluiten van de overeenkomst niet schriftelijk aan VectorMM bekend zijn gemaakt, heeft VectorMM het recht om de extra kosten die in verband hiermee gemaakt worden in rekening te brengen bij de opdrachtgever, danwel de werkzaamheden op te schorten, totdat de omstandigheden die de gezondheid en/of veiligheid kunnen bedreigen, zijn weggenomen door opdrachtgever.

 • De als gevolg van meerwerk ontstane tijdsconsequenties geven VectorMM het recht om de overeengekomen uitvoeringstermijn aan te passen.

4.7       Bij meer of minderwerk is VectorMM gerechtigd de reële daardoor ontstane meerprijs aan de opdrachtgever te berekenen of de werkelijk daardoor bespaarde kosten in mindering te brengen op de verschuldigde aannemingssom, zodat VectorMM niet gehouden is de oorspronkelijke aannemingssom recht evenredig aan te passen. De verrekening van meer- of minderwerk vindt plaats zo spoedig mogelijk nadat dit bekend is en uiterlijk binnen 30 dagen na de oplevering.

 • Indien de opdrachtgever voor de opdracht voor meerwerk, of een gedeelte van het werk, derden en/ of een gemachtigde contracteert, is VectorMM geen partij in deze overeenkomst(en).
 • Andere wijzigingen zijn al die wijzigingen niet zijnde meer- of minderwerk. VectorMM en opdrachtgever zullen voor de aanvang van uitvoering van deze wijzigingen de prijs- en/of tijdsconsequentie overeenkomen.
 • Alle extra kosten, waaronder ook stagnatiekosten, welke onstaan door contracten welke opdrachtgever sluit met derden en/of gemachtigden zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 5 – Tekeningen en beschrijvingen, intellectueel eigendom.

 • Tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen, gewichten, afmetingen, capaciteiten, prijzen, rendementen en overige gegevens afgebeeld in meegezonden brochures, circulaires, catalogi, prospectussen, advertenties, prijslijsten en afbeeldingen zijn indicatief. Deze gegevens binden VectorMM slechts voor zover de overeenkomst haar gebondenheid daaraan uitdrukkelijk vermeldt.
 • De in het kader van een verstrekte offerte en/of ten behoeve van de overeenkomst aan de opdrachtgever ter hand gestelde informatie, waaronder tekeningen, beschrijvingen, methodes, rapportages e.d., alsmede de offerte blijven eigendom van VectorMM, ook indien daar kosten voor in rekening zijn gebracht. Zij mogen niet zonder schriftelijke toestemming van VectorMM worden gebruikt, gekopieerd, vermenigvuldigd, doorgegeven aan of ter kennis gebracht worden van derden en dienen op verzoek aan VectorMM te worden geretourneerd.
 • VectorMM zal door opdrachtgever ter beschikking gestelde gegevens zonder diens toestemming niet aan derden ter beschikking stellen.
 • VectorMM zal bij beëindiging van de overeenkomst al de haar ter beschikking gestelde gegevens aan opdrachtgever teruggeven.

Artikel 6 – Gebruiksrecht

 • Opdrachtgever wordt eigenaar van alle specifieke kennis die het resultaat is van de uitvoering van de opdracht. Onverminderd het bepaalde in art. 7 betreffende geheimhouding, verkrijgt VectorMM het recht om kosteloos deze specifieke kennis door zichzelf en derden te (laten) gebruiken.
 • De door VectorMM gehanteerde methodiek, die wordt gebruikt teneinde te komen tot het door de opdrachtgevers verlangde resultaat, wordt door partijen beschouwd als een auteursrecht dat het eigendom is van VectorMM. Opdrachtgever verkrijgt geen licentie op deze methodiek.
 • Tenzij anders overeengekomen heeft opdrachtgever het recht om op zijn naam en voor zijn rekening octrooi aan te vragen op de specifieke kennis zoals bedoeld in artikel 7.1. Indien opdrachtgever tot octrooiaanvraag overgaat verbindt opdrachtgever zich jegens VectorMM een overdraagbare licentie om niet te verlenen die inhoudelijk overeenkomt met het gebruiksrecht uit artikel 6.1.
 • VectorMM is niet aansprakelijk voor kosten, schaden en interessen welke mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van schending van octrooi, licentie of andere rechten van derden als gevolg van gebruik door of vanwege de opdrachtgever verstrekte gegevens.
 • Door VectorMM aan opdrachtgever uitgebrachte rapporten mogen door opdrachtgever slechts woordelijk en in hun geheel worden gepubliceerd met vermelding van de naam VectorMM Maintenance Management B.V. en slechts na schriftelijke toestemming van VectorMM.
 • Het gebruik van rapporten, tekeningen en dergelijke van VectorMM door opdrachtgever ten behoeve van het instellen van claims, het voeren van gerechtelijke procedures benevens het gebruik van de naam van VectorMM in welke verbinding dan ook, is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van VectorMM, welke toestemming niet op onredelijke gronden zal worden geweigerd.

Artikel 7 – Geheimhouding

 • Opdrachtgever en VectorMM zullen op geen enkele wijze informatie verstrekken aan derden over de financiën, werkwijze, leveranciers, afnemers of over anderszins vertrouwelijke gegevens, tenzij deze daartoe gehouden is op grond van een op hem rustende wettelijke verplichting of een verplichting krachtens toepasselijke gedragsregels of hierover overeenstemming bestaat tussen de partijen. In deze gevallen zullen de partijen dezelfde verplichtingen opleggen aan derden.

Artikel 8 – Faciliteiten en kantoorruimte

 • Opdrachtgever zal VectorMM alsmede haar onderaannemers te allen tijde gedurende de gehele contractperiode de vrije toegang tot het werk verschaffen en hen in de gelegenheid stellen ongehinderd te werken. Tenzij anders bepaald in de opdracht zal opdrachtgever kantoorruimte, kantoormeubilair, netwerktoegang en toegang tot computerprogramma’s en -systemen verschaffen voor zover die in relatie tot de opdracht van belang zijn. Opdrachtgever zal bovendien zodra en wanneer VectorMM hierom verzoekt faciliteiten zoals afsluitbare opslagruimte en stafaccommodatie ter beschikking stellen. Vertragingen, wachttijd en meerwerk als gevolg van onvoldoende faciliteiten zullen door de opdrachtgever worden vergoed.
 • Opdrachtgever is verplicht om aan in onder andere ARBO- en milieuwetgeving vastgelegde vereisten te voldoen die gesteld zijn aan de werkplek, de omgeving, de hulpmiddelen, de gereedschappen die beschikbaar gesteld worden aan VectorMM voor de uitvoering van de werkzaamheden bij opdrachtgever.

Artikel 9 – Levering en aanvaarding

 • Diensten gelden als te zijn geleverd wanneer deze zijn verricht;
 1. Het (geestes)product, waaronder software, geldt als te zijn geleverd wanneer deze door opdrachtgever is ontvangen, onverminderd de gehoudenheid van VectorMM tot nakoming van haar eventuele montage- / installatieverplichtingen;
 2. Aangenomen werk geldt als te zijn opgeleverd:
 1. Wanneer VectorMM, hetzij schriftelijk hetzij mondeling aan de opdrachtgever kennis heeft gegeven van de voltooiing van de werkzaamheden en deze de werkzaamheden heeft goedgekeurd;
 2. Bij ingebruikneming van een deel van het werk door de opdrachtgever, met dien verstande dat door ingebruikneming van het werk dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd;
 3. Bij aanvaarding van de eindrapportage;
 4. Bij beëindiging van de werkzaamheden door de werknemers van VectorMM en voortzetting van de betreffende werkzaamheden door werknemers van de opdrachtgever of derden;
 5. Na verloop van twee weken nadat VectorMM schriftelijk aan de opdrachtgever heeft meegedeeld dat het werk voltooid is en de opdrachtgever heeft nagelaten binnen die termijn bezwaar te maken.
 • Indien opdrachtgever haar goedkeuring aan het aangenomen werk onthoudt, is opdrachtgever verplicht binnen 10 dagen nadat zij aan het werk haar goedkeuring heeft onthouden schriftelijk de redenen aan VectorMM op te geven, bij gebreke waarvan het werk alsnog als opgeleverd wordt beschouwd.
 • De opdrachtnemer zal zulke gebreken onder garantie in gevolge artikel 16 zo spoedig mogelijk verhelpen.
 • VectorMM is gehouden om gebreken zo spoedig mogelijk te herstellen waarna VectorMM de betreffende werkzaamheden opnieuw ter oplevering zal aanbieden.
 • VectorMM behoudt de eigendom van de aan opdrachtgever geleverde producten, zolang de opdrachtgever hetgeen verschuldigd is krachtens de leveringen of werkzaamheden, inclusief rente en kosten, niet volledig heeft betaald.
 • Het risico van af te leveren producten gaat van VectorMM op opdrachtgever over bij aflevering.

Artikel 10 – Uitvoeringstermijn en vertraging

 • Onder uitvoeringstermijn wordt verstaan de in de overeenkomst bepaalde termijn waarbinnen de te leveren dienst en/of het aangenomen werk moet zijn voltooid.
 • De uitvoeringstermijn gaat in wanneer de overeenkomst tot stand is gekomen en alle formaliteiten die vereist zijn voor de uitvoering zijn vervuld en alle door opdrachtgever te verschaffen gegevens en benodigde bescheiden aan VectorMM zijn verstrekt en de aanbetaling, indien overeengekomen, door VectorMM is ontvangen. In geval van overschrijding van de uitvoeringstermijn geldt uitsluitend lid 3.
 • Indien sprake is van een aan VectorMM toerekenbare vertraging in de uitvoeringstermijn van meer dan 1 maand en de opdrachtgever daardoor aantoonbaar schade lijdt, zal VectorMM als enige en algehele schadevergoeding een bedrag verschuldigd zijn van 0,5% van de overeengekomen prijs voor elke volle week vertraging na afloop van de voornoemde maand met een maximum van 2,5% van die prijs.
 • Indien vertraging van de uitvoeringstermijn wordt veroorzaakt door de opdrachtgever, dienen de daardoor bij VectorMM ontstane extra kosten vergoed te worden. In geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht is VectorMM gerechtigd om zonder rechterlijke tussen komst hetzij de uitvoering van de overeenkomst gedurende de verhindering op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat VectorMM tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn. Het bepaalde in deze clausule laat de overige rechten van VectorMM onverlet.

Artikel 11 – Acceptatie van de geleverde (geestes)producten

 • Onder (geestes)producten worden verstaan schriftelijke adviezen, plannen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, foto’s, elektrische opmaakbestanden, audiovisuele producties en programmatuur (software) alsmede onderdelen daarvan. Onder programmatuur worden ook begrepen door VectorMM vervaardigde websites.
 • De opdrachtgever dient het vervaardigde (geestes)product direct bij aflevering te onderzoeken en na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoord. Indien er tekortkomingen worden geconstateerd dan dient de opdrachtgever deze binnen 10 dagen na aflevering schriftelijk aan VectorMM te melden. Indien deze termijn is verlopen. wordt de opdrachtgever geacht het geleverde te hebben geaccepteerd en is VectorMM niet aansprakelijk voor fouten die na die termijn worden geconstateerd, met uitzondering van het bepaalde in artikel 16 betreffende de garantie op software.
 • Ook indien opdrachtgever tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van bestellingen bestaan.
 • Indien VectorMM niet naar behoren gepresteerd heeft dan heeft VectorMM het recht om alsnog deugdelijk te presteren, tenzij opdrachtgever aantoont dat de hierdoor ontstane vertraging voor haar grote nadelen met zich meebrengt.
 • De opgave van de levertijd van het (geestes)product geschiedt altijd bij benadering en betreft geen fatale termijn, behalve indien uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet-excessieve overschrijding van de leveringstermijn heeft opdrachtgever geen recht op het vorderen van schadevergoeding, noch heeft opdrachtgever het recht om afname van de (geestes)producten te weigeren, danwel zijn betalingsverplichtingen op te schorten danwel de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 12 – Non-concurrentie beding bij detachering

 • Het is opdrachtgever verboden om zowel tijdens als binnen twee jaar na beëindiging van de detacheringovereenkomst met VectorMM een overeenkomst met de medewerkers van VectorMM aan te gaan, of deze medewerkers op andere wijze voor opdrachtgever direct of indirect werkzaam te doen zijn, al dan niet tegen betaling, tenzij VectorMM daar uitdrukkelijk schriftelijk mee heeft ingestemd.
 • Voor iedere overtreding van het bepaalde in lid 1 van dit artikel betaalt opdrachtgever aan VectorMM een boete van € 45.000,- en van € 2.500,- voor elke dag dat de overtreding voortduurt. Een en ander onverminderd het recht op volledige schadevergoeding.

Artikel 13 – Software gebruiksrecht en eigendom

 • Het gebruiksrecht omvat het exclusieve, niet overdraagbare recht van opdrachtgever om de programmatuur uitsluitend in eigen onderneming of organisatie en op haar computersysteem te gebruiken voor een bepaald aantal of soort gebruikers of aansluitingen waarvoor het gebruiksrecht is verstrekt. Het gebruiksrecht omvat niet het gebruik van de programmatuur ten behoeve van derden en/of door derden.
 • VectorMM zal de programmatuur op de overeengekomen soort en informatiedragers aan opdrachtgever afleveren en, indien een door VectorMM uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, de programmatuur bij opdrachtgever installeren.
 • Indien tussen partijen niet een acceptatietest is overeengekomen, aanvaardt opdrachtgever de programmatuur in de staat waarin deze zich op het moment van aflevering bevindt, onverminderd de verplichtingen van VectorMM ingevolge de garantie van artikel 16.

13.4     Het is de opdrachtgever niet toegestaan de software en dragers waarop deze zijn vastgelegd te verkopen, te verhuren, te sub-licentiëren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze en met welk doel dan ook ter beschikking van derden te stellen, ook niet indien de betreffende programmatuur uitsluitend door opdrachtgever wordt gebruikt.

 • VectorMM zal acceptatietesten alleen honoreren indien deze plaatsgevonden hebben op een door VectorMM bepaalde doelmachine, waarin geen algemeen geaccepteerde of voor de besturing van de machine niet strikt noodzakelijke geheugenresidente programma’s cq. programmatuur is geladen en/of wordt gestart tijdens de acceptatietest.

Artikel 14 – Aansprakelijkheid.

 • De aansprakelijkheid van VectorMM wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien opdrachtgever VectorMM onverwijld en deugdelijk schriftelijk ingebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming en VectorMM ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichting tekort blijven schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat VectorMM in staat zijn adequaat te reageren.
 • Iedere vordering tegen VectorMM vervalt door het enkele verloop van 18 maanden na het ontstaan van de vordering.
 • VectorMM is niet aansprakelijk voor schade die opdrachtgever leidt als gevolg van het door VectorMM niet, niet-tijdig of niet behoorlijk nakomen van de overeenkomst ten gevolge van een omstandigheid die is toe te rekenen aan VectorMM haar toeleverancier.
 • In alle gevallen dat VectorMM aansprakelijk is voor schade ontstaan door uitvoering van enige opdracht, is deze aansprakelijkheid jegens opdrachtgever beperkt tot en met het bedrag dat door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van VectorMM op basis van haar verzekering wordt uitgekeerd.
 • Indien de verzekeraar om enige reden niet overgaat tot uitkering op basis van voornoemde verzekering is de aansprakelijkheid van VectorMM beperkt tot een bedrag gelijk aan 50% van de tussen VectorMM en opdrachtgever overeengekomen (aanneem)som, met een maximum van € 10.000,00.
 • VectorMM is niet aansprakelijk voor werknemers van VectorMM die onder directie van derden of opdrachtgever staan.
 • VectorMM is niet aansprakelijk voor de schade die derden bij de opdrachtgever claimen, wegens overtredingen door VectorMM van de Merkenwet, Octrooiwet, Handelsnaamwet, de Auteurswet en (Europese) Modellenwet. De opdrachtgever vrijwaart ons van eventuele schadeclaims die derden op grond hiervan rechtstreeks tegen ons instellen.
 • Bovenstaande bepalingen gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen van VectorMM.

Artikel 15 – Overmacht

 • Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van partijen onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid, waardoor de nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer kan worden verlangd. In bovenstaand verband wordt mede als overmacht beschouwd, al dan niet tijdelijke storingen in een der bedrijven der partijen dan wel belemmeringen waardoor normale uitvoering van de overeenkomst verhinderd wordt, waaronder tevens, doch niet uitsluitend begrepen omstandigheden als staking, uitsluitingen, maatregelen van hogerhand, staat van oorlog en/of beleg, brand, natuurrampen, epidemieën, extreem lange vorstperiodes, extreme weersomstandigheden en soortgelijke omstandigheden, of omstandigheden te wijten aan onderaannemers, en voorts alle overige omstandigheden welke buiten opzet of aanmerkelijke schuld van VectorMM voor haar de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden in ernstige mate bemoeilijken of onmogelijk maken.
 • Overmacht dient uiterlijk 14 dagen na het optreden door de betreffende partij te worden gemeld. Overmacht schort de wederzijdse verplichtingen op. Indien de overmacht langer dan 3 maanden duurt hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Artikel 16 – Garantie programmatuur

 • Met betrekking tot de door VectorMM geleverde cq. in gebruik gegeven programmatuur, garandeert VectorMM gedurende 3 maanden na levering, danwel na acceptatie (indien tussen partijen een acceptatietest is overeengekomen) dat het zal voldoen aan de door VectorMM gestelde functiespecificaties, danwel de met opdrachtgever overeengekomen specificaties.
 • Gedurende de garantieperiode van 3 maanden na levering en indien tussen partijen een acceptatietest is overeengekomen 3 maanden na acceptatie, zal VectorMM naar beste vermogen eventuele fouten in de programmatuur herstellen mits deze binnen de periode gedetailleerd omschreven schriftelijk bij VectorMM is gemeld. Onder “fout” wordt in deze verkoopvoorwaarden verstaan: wezenlijke afwijkingen van de door VectorMM vastgestelde functiespecificaties. Bij een beroep op fouten dienen deze reproduceerbaar te zijn. Wij garanderen niet dat de programmatuur zonder onderbreking of fouten zal werken of dat alle fouten worden verbeterd; iedere aansprakelijkheid dienaangaande wordt uitgesloten.
 • Het herstel zal gratis worden uitgevoerd tenzij de programmatuur in opdracht van opdrachtgever is ontwikkeld anders dan voor een vaste prijs. In dat geval zullen wij onze gebruikelijke tarieven en de kosten van herstel in rekening kunnen brengen. Tevens kunnen wij onze gebruikelijke tarieven en kosten in rekening brengen indien sprake is van gebruiksfouten of een onoordeelkundig gebruik van opdrachtgever of van andere niet aan ons toe te rekenen oorzaken of indien de fouten bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest hadden kunnen worden vastgesteld.
 • Na afloop van de in artikel 16.1 bedoelde garantieperiode zijn wij niet gehouden eventuele fouten te herstellen tenzij tussen partijen een onderhoudsovereenkomst is afgesloten.
 • Op van derden verkregen programmatuur zijn alleen de door betrokken derden verstrekte garanties van toepassing.

Artikel 17 – Onderhoud

17.1     Onderhoudscontracten kunnen worden afgesloten voor het plegen van aanpassingen cq. wijzigingen aan de programmatuur. In geval van ongeautoriseerde wijziging aan de programmatuur, broncode of objectcode door of namens de opdrachtgever, vervallen onmiddellijk alle betreffende onderhoudscontracten, garantieaanspraken en aansprakelijkheid zijdens ons, zonder enige ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst.


Artikel 18 – Beëindiging

 • In geval van niet behoorlijke of niet tijdige voldoening door opdrachtgever aan zijn verplichtingen, of in geval van overmacht (dreigend) faillissement surseance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van opdrachtgever wordt deze geacht van rechtswege in gebreke te zijn en heeft VectorMM zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling het recht hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor maximaal 6 maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat VectorMM tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn. Het bestaande geldt onverminderd de overige aan VectorMM toekomende rechten.
 • Zowel in geval van ontbinding als in geval van opschorting ten gevolge van welke oorzaak dan ook, is VectorMM gerechtigd terstond betaling te verlangen voor de reeds verrichte werkzaamheden, gemaakte kosten en/of geleden schade, waaronder een redelijk deel van de gederfde winst begrepen.

Artikel 19 – Toepasselijk recht en geschillen

 • Op alle overeenkomsten, aanbiedingen alsmede deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing;
 • Alle geschillen – hoe ook genaamd cq. van welke aard ook – zullen uitsluitend worden berecht door een bevoegde rechter te Alkmaar, tenzij een geschil onderworpen is aan de bevoegdheid van de kantonrechter of VectorMM een andere bevoegde rechter prefereert.